mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  23.12.2021 09:26:00

Celé Španělsko včetně Baleárských i Kanárských ostrovů je z pohledu ČR červené.

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů

21.12.2021 / 17:45 | Aktualizováno: 23.12.2021 / 09:26

Od 25.10.2021 zahrnuje Španělsko mezi tzv. rizikové oblasti z hlediska nákazy celou ČR. Osoby, které cestují z rizikových regionů, musí kromě QR kódu příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu. Všichni ostatní cestující do Španělska letadlem či po moři, včetně těch tranzitujících, musí pouze vyplnit online příjezdový formulář (ev. v mobilní aplikaci) a obdržet příslušný QR kód. Je ovšem třeba ujistit se u leteckých společností, zda nemají jiné požadavky! Osoby mladší 12 let nemusí obecně předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano. Stále častěji sanitární kontrola po příletu využívá namátkového testování i naočkovaných cestujících, a to buď přímo po příletu na letišti nebo do 48 hodin. Seznam rizikových oblastí je aktualizován každý týden. Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich. Vzhledem k vysokému počtu případů českých občanů s pozitivními testy doporučujeme uzavírat na cestu připojištění pro případ karantény.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy vyplnění příjezdového formuláře a předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu, na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem (QR kód s označením TRANSIT). Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z některé z rizikových oblastí (je mezi nimi i celá Česká republika), kromě QR kódu příjezdového formuláře rovněž jedno z následujících potvrzení:

  1. potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
  2. potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
  3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Seznam tzv. rizikových zemí je zveřejněn na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm a na webu https://www.spth.gob.es a je aktualizován každý týden.

Výše uvedené požadavky neplatí pro členy posádek mezinárodních dopravních prostředků. Osoby mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny příslušným QR kódem.

Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie zemí nově musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení. Ostatní nikoliv.

Podrobnější informace viz znění příslušného španělského předpisu: https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf a v: https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf

Stále častější jsou po příletu kamkoliv do Španělska namátkové kontroly formou realizace povinného testu na covid-19 přímo na letišti po příletu nebo uložení povinnosti cestujícímu podstoupit test do 48 hodin po příletu a následně sdělit jeho výsledek. Je třeba s tím počítat!

BALEÁRSKÉ OSTROVY

Vláda Baleárských ostrovů zavedla vzhledem k vývoji pandemie vlastní požadavky pro vstup na některý z ostrovů (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera).

Pro přílety na Baleárské ostrovy přímo ze zahraničí včetně ČR platí stejný režim, jako pro přílety do kontinentálního Španělska (viz výše).

Pro přílety na Baleárské ostrovy z některé jiné autonomní oblasti Španělska (netýká se pouhého leteckého tranzitu) platí dodatečné povinnosti, pokud uvedená autonomní oblast eviduje více než 60 nově nakažených na 100 tis.obyvatel za posledních 14 dní. Cestující pak musí vyplnit vlastní baleárský příjezdový dotazník (Formulario de Control Sanitario) a být vybaven některým z uvedených tří potvrzení: o negativním výsledku testu, o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Existuje též možnost podrobit se testu na covid až po příletu na ostrovy, nicméně až do obdržení výsledku musíte držet karanténu.

Všechny podrobnosti, jakož i aktuální seznamy dotčených autonomních oblastí naleznete na webu https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares

KANÁRSKÉ OSTROVY

Podobně jako v případě Baleárských ostrovů, též při cestách na Kanárské ostrovy platí při příletech ze zahraničí stejná pravidla jako při příletu do kterékoliv jiné části Španělska.

Při příletu na Kanárské ostrovy z jiné části Španělska (nevztahuje se na pouhý tranzit) musí každý cestující prokázat rovněž negativní výsledek testu na covid-19, ukončené očkování či prodělané onemocnění.

Pro více podrobností:

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=3e592d49-3ee0-11eb-a77e-51abdc573bd6&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

https://www.holaislascanarias.com/viajar-a-las-islas-canarias/

 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme sledovat případné omezení letů z některých zemí do Španělska, a to s ohledem na vývoj situace covid-19 ve světě.

Primárním zdrojem pro zařazení jednotlivých zemí podle stupně rizika do příslušné kategorie je Ministerstvo zdravotnictví Španělska, které pravidelně aktualizuje závazné seznamy. Zvláště upozorňujeme na skupinu zemí s tzv. vysokým rizikem (ALTO RIESGO), u nichž se i v případě absolvovaného očkování či prodělání nemoci vyžaduje negativní test na covid-19. ČR do této kategorie nespadá.

TRANZIT

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Kompetence k přijímání restrikcí mají vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Nově musí všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů před cestou vyplnit sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Všechna opatření přijatá centrální vládou v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

2. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR již funguje (např. Madrid, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Upozorňujeme v této souvislosti všechny cestující konzultovat případné dodatečné požadavky ze strany leteckých společností přímo s nimi. Některé z nich nabízejí na svých webech vyhledavače destinací s výpisem všech požadavků.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku funguje, eventuálně s nižší frekvencí a při splnění sanitárních opatření.

3. OPATŘENÍ

Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. Tento krok znamená konec právní opory pro celou řadu omezení každodenního života v jednotlivých autonomních oblastech. Konkrétní boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Společným rysem nové situace je zejména konec perimetrálních uzavírek celých autonomních oblastí, mezi nimiž tak již je pohyb volný. I nadále platí povinnost nošení roušek či respirátorů ve vnitřních prostorách a nově i venku. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém mohou upravovat uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňovány.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučujeme před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (971 211 024), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Velvyslanectví ČR v Madridu
Embajada de la República Checa
Avenida Pio XII, no. 22-24, 28016 Madrid
tel.: +34 91 353 18 80 (recepce)
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/madrid/

Konzulární úsek:
tel.: +34 91 353 18 96/97; e-mail: consulate_madrid@mzv.cz

Diplomatická služba:
tel: +34 699 982 307

Honorární konzuláty ČR ve Španělsku

Španělské instituce:

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html

5. NÁVRAT DO ČR

Celé Španělsko včetně Baleárských i Kanárských ostrovů je z pohledu ČR červené. V souladu s posledním ochranným opatřením v případě cest z červených destinací je nutný jeden RT-PCR nebo antigenní test před cestou a druhý realizovaný mezi 5. a 7. dnem po příjezdu do ČR. Alternativou je evropský certifikát o absolvovaném kompletním očkování či prodělaném onemocnění covid-19. Samozřejmostí je vyplnění online příjezového formuláře.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19.

Další informace též v samostatném článku Cestování a podmínky vstupu do ČR.

Testovací místa:

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Seznam testovacích míst ve Španělsku podle klm.com (PDF, 149 KB)

Dónde hacer el test PCR en Espana: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Centros y universidades habilitados para realizar pruebas PCR - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)

 


 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688