Jiřina Kavková (Kurzy.cz)
Z domova  |  30.04.2002 13:29:56

Volební program Koalice US-DEU a KDU-ČSL

Zpět na hlavní stránku

Volební program Koalice US-DEU a KDU-ČSL
/zveřejňujeme pouze část rozsáhlého programu - celý si můžete přečíst na
http://www.ikoalice.cz/

 

Kontakty:
Koalice
P.O. Box 65
Praha 1
118 01
info@ikoalice.cz  

 

Koalice pro právní stát a proti korupci

Koalice pro rodinu s dětmi a pro zdravý život

Koalice pro společnost vzdělávání a informací

Koalice pro nižší daně, vyšší životní úroveň

a proti zadlužování

Koalice pro evropskou budoucnost a bezpečnost naší země

 

PREAMBULE

Čekají nás rozhodující volby do Poslanecké sněmovny. Považujeme je za zlomový bod ve vývoji naší mladé demokracie. Oč v nich půjde?

Nepůjde o rozhodování mezi demokracií a totalitou. Rozhodovat se bude o kvalitě demokracie v naší zemi.

Křižovatka, na níž před volbami stojíme, vypadá zhruba takto: Na jedné straně karikatura demokracie bez kontroly moci: část opozice je propojena s vládou, fakticky se na vládě podílí, hojnou účastí ve státních a polostátních strukturách fakticky spoluvládne. Na straně druhé skutečná demokracie se svobodnými volbami a také možností odvolat vládu za její chybná rozhodnutí. Taková vláda jedná pod přísným dohledem opozice. 

Lidé nejčastěji reagují na dnešní politickou situaci buď lhostejně nebo falešným přesvědčením, že ji změnit nejde. S rostoucí lhostejností roste nejen beztrestnost mocných, ale také korupční chování. Země, kde jsou jasná pravidla nahrazena nečitelným principem obálek, nemůže ze zásady prosperovat, protože v ní je narušen hybný motor ekonomiky – konkurenční prostředí. Sebeschopnější podnikatel nemůže konkurovat podnikateli spřízněnému s nečitelnou mocí.

Česká republika je v celosvětových výzkumech hodnocena jako země s nejméně čitelnými pravidly pro převody majetku, jako země, kde se za poslední roky korupční prostředí rozrostlo nejvíce. Ani dvanáct let po pádu totalitního režimu stát neplní svůj základní úkol – nezajišťuje každému rychlou a účinnou obranu jeho práv. Narůstá zadluženost naší země, takže vlastně všichni žijeme na úkor budoucích generací. Sociální oblast bez důkladné reformy a posílení rodinné solidarity spěje ke krizi,  klesá počet občanů v produktivním věku. Současná vláda ignorovala klíč k prosperitě naší země -  investice do vzdělání a moderních technologií. 

Převážilo pojetí politiky jakožto výsostné území politických stran, do něhož občan mimo volby nemůže mluvit. Nezávislá média nenabízejí občanům oporu – jsou totiž do značné míry propojena s vládnoucími politickými stranami.

To je tvář naší země po čtyřech letech společné vlády ČSSD a ODS. Právě tuto tvář chceme po volbách změnit.

Koalice opírá své politické postoje a svůj program o přesvědčení, že nemůžeme dál žít na úkor budoucnosti a že pro svoji existenci v otevřeném světě, který přináší obrovské příležitosti, ale také tvrdou konkurenci, potřebujeme nový program. Program, který umožní, aby Česká republika byla rovnocenným partnerem a konkurentem vyspělým západním státům.

Strany Koalice reprezentují klasické evropské politické proudy – křesťansko demokratický a liberálně konzervativní, které považují za základ života morální a právní  řád: lidská společnost se úspěšně rozvíjí jenom tehdy, pokud je soukromý i společenský život prostoupen stejným a pevným systémem hodnot. Distancujeme se jasně od všech stran spjatých s totalitním režimem.

Strany Koalice jsou součástí Evropské lidové strany, nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu, a vycházejí z jejích programových zásad. Kladou důraz na důsledné dodržování všech lidských práv, zvláště práva na život a na jeho ochranu.

Za nejdůležitější cíl Koalice považujeme systém  vlády práva: poruší-li kdokoli právo, stát ho rychle a účinně potrestá a právo vymůže; stejnou hodnotu přisuzujeme důslednému boji proti korupci, jak na úřadech, tak na nejvyšších politických místech.

Chceme se vyrovnat s totalitní minulostí a potrestat komunistické zločiny. Nepotrestané zločiny - minulé i současné vyvolávají dojem, že je všechno dovoleno. S tím se nechceme smířit a nesmíříme se ani s  nevyšetřenými a nepotrestanými bankovními a ekonomickými podvody, které provázely transformaci a při kterých byli občané i naše země  okradeni o stovky miliard korun.    

Chceme vybudovat otevřenou občanskou společnost, v níž politika není jen věcí politických stran, ale všech občanů. Demokracii posílí jak zavedení přímé volby prezidenta, tak omezení imunity a neodůvodněných výsad ústavních činitelů.

Bez svobodných, pluralitních a nezávislých médií, včetně veřejnoprávních demokracie nefunguje: chceme, aby občané měli dostatek informací a aby vláda byla pod neustálou kontrolou.

Náš program nechápeme pouze jako  společný předvolební slib našich stran – US-DEU a KDU-ČSL, ale také jako náš závazek, že jej budeme společně celé čtyři roky po volbách prosazovat.

Programové prohlášení Koalice zahrnuje především pět priorit, které považujeme pro budoucnost naší země v tuto chvíli za nejdůležitější:

I.                  Koalice pro právní stát a proti korupci

 

II.               Koalice pro rodinu s dětmi a pro zdravý život

 

III.           Koalice pro společnost vzdělávání a informací

 

IV.            Koalice pro nižší daně, vyšší životní úroveň a proti zadlužování

 

V.               Koalice pro evropskou budoucnost a bezpečnost naší země

 

  

 

I.

Koalice pro právní stát a proti korupci

 

Podstatou právního státu je vláda práva, nikoli jako prázdné formální heslo, nýbrž to, že státní instituce – soudy, policie, státní zastupitelství a další státní úřady – dodržování práva vymáhají, a dopustí-li se kdokoli nezákonného jednání, sankci se nevyhne.

 

Možnost domoci se rychle práva v naší zemi pořád selhává. Velkým problémem je pomalé fungování soudů, průtahy při zápisech jak do obchodního rejstříku, tak na katastrálních úřadech. Řada zahraničních investorů a firem nemá zájem v České republice podnikat kvůli nejasnému právnímu prostředí, velké potíže mají samozřejmě i naši podnikatelé. Důsledkem této situace jsou jednak negativní ekonomické dopady, jednak oslabení důvěry občana v právní stát. Příčinou tohoto stavu bylo  podcenění nezastupitelné role práva pro rozvoj ekonomiky v průběhu devadesátých let.

 Nedaří se účinně postihovat kriminalitu hospodářskou a finanční. Dosud bylo vyšetřeno a potrestáno jen málo případů závažné ekonomické a bankovní kriminality. Jen malý zlomek špatných úvěrů bank, které činí podle Světové banky až několik set miliard korun, je předmětem vyšetřování. Je alarmující, že u těchto případů reálně hrozí promlčení trestního stíhání, nebo již dokonce k promlčení došlo. Pokud se orgány činné v trestním řízení neprodleně na tyto případy nezaměří, nebude již za několik let možné podvody, které se staly v bankovního sektoru, postihnout a pachatelé zůstanou nepotrestáni. Definitivně tak přijdeme o možnost, aby tyto bankovní dluhy zaplatili jejich viníci, nikoli všichni daňoví poplatníci.

Roste kriminalita mládeže a dětí, které nedosáhly 15 let věku. Zvyšuje se drogová závislost mladé generace. Stali jsme se atraktivní zemí pro různé mafie a gangy. Je  stále více nelegální migrace, obchodu s lidmi, nelegálního zaměstnávání a nezákonných aktivit spojených s organizovaným zločinem.

Současný stav veřejné správy potřebám občanů neodpovídá: je komplikovaný a vůči nim málo vstřícný. Je nutné dokončit reformu veřejné správy tak, aby místo zvyšování počtu úředníků se zvyšovala kvalita fungování úřadů. Systém ochrany obyvatelstva pro případy mimořádných událostí je nedobudovaný.

 Česká republika je podle mezinárodních průzkumů korupčního klimatu jedním z nejhůře hodnocených států Evropy. Korupce je bezpečnostním rizikem pro každý stát a má konkrétní negativní ekonomické dopady. Korupce má vždy velmi vážné důsledky:

·                     oslabuje důvěru v právní stát, v němž vládne právo, tzn. oslabuje také demokracii;

·                     brzdí hospodářský růst a představuje značné náklady pro podnikání jako nadměrné daně;

·                     deformuje ekonomiku a ohrožuje hospodářskou soutěž, vytváří prostor jak pro nekalou konkurenci, tak pro zneužívání postavení na trhu;

·                     vede k vytvoření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur;

·                     je nástrojem organizovaného zločinu, který ji využívá k pronikání do politických kruhů a státní správy.

 

Jak dáme věci do pořádku

 Právní řád

 

·                     Rekodifikujeme základní kodexy – civilní kodex a trestní zákon. Sjednotíme občanské a obchodní právo a další speciální úpravy (například zákon o cenných papírech). Chceme maximálně srozumitelný a vnitřně provázaný právní řád, v němž se občan může orientovat. Přijmeme nový, lepší zákon o konkursu (zákon o insolvenci). Budeme se co nejvíce inspirovat osvědčenými zahraničními právními úpravami.

·                     Chceme klást důraz na to, aby platné právní předpisy byly v souladu s ústavou.

·                     Odstraníme ze zákonů a vyhlášek nadbytečnou regulaci právních vztahů.

·                    Prosadíme, aby na internetu byla zdarma přístupná Sbírka zákonů a aktualizovaná znění právních norem. 

·                     Zavedeme přímou volbu prezidenta:

Přímá volba prezidenta posílí vliv občanů na správu věcí veřejných.

Přímá volba vyloučí možnost, že by prezident mohl být závislý na vládní většině v Parlamentu, nebo že by naopak mohl být zvolen třeba jen 48 hlasy zákonodárců pouze jedné komory. Přímá volba prezidenta je zakotvena v právních řádech poloviny evropských zemí, nepřímá jen ve čtvrtině, ve zbývajících zemích je konstituční monarchie.

Proto navrhujeme změnu Ústavy České republiky:

-          volit prezidenta tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního  práva, občany staršími 18 let; volby vyhlašuje předseda Senátu,

-          navrhovat kandidáty prostřednictvím politických stran nebo politických hnutí anebo plnoletými občany na základě petice podepsané 20 000 občany staršími 18 let

-          volit ve dvou kolech; nebude-li prezident zvolen v prvním kole nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů, koná se za týden druhé kolo, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního; zvolen je ten kandidát, který získá větší počet hlasů,

·                     Omezíme trestní imunitu ústavních činitelů a zrušíme imunitu přestupkovou. Nechceme žádné neodůvodněné výsady veřejných činitelů.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688