Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  13.06.2014 10:15:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Šilhánek a syn, a.s. (13.6.2014)

Titulek: Aliaweb


Šilhánek a syn, a.s., se sídlem Samota 601, Kryry, IČO 27291278

 

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ŘÁDNÉ  VALNÉ HROMADY

 

Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s.

 

se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278

 

svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin

 

řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat u notářky JUDr. Demutové v Žatci, Dvořákova 36.

 

Registrace účastníků: v místě konání valné hromady od 9:30 hodin.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

 

2. Schválení rozhodnutí o změně formy akcií společnosti.

 

3. Schválení rozhodnutí o změně systému vnitřní struktury společnosti.

 

4. Volba členů orgánů společnosti.

 

5. Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti.

 

6. Diskuse, závěr.

 

 

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

 

Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. navrhuje přijmout tato rozhodnutí:

 
  1. Valná hromada rozhoduje o změně formy všech 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a všech 40 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitovaných společností Šilhánek a syn, a.s., každá v listinné podobě, a to na 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá v listinné podobě.

  2. Valná hromada rozhoduje o změně systému vnitřní struktury společnosti Šilhánek a syn, a.s., a to ze současného systému dualistického, tvořícího představenstvo a dozorčí radu, na systém monistický, který tvoří správní rada a statutární ředitel.

 

Valná hromada společnosti Šilhánek a syn, a.s. odvolává všechny stávající členy představenstva.

 

Valná hromada společnosti Šilhánek a syn, a.s. odvolává všechny stávající členy dozorčí rady.

 

Orgány společnosti Šilhánek a syn, a.s. jsou valná hromada, statutární ředitel a správní rada.

 

Valná hromada volí na funkční období čtyř (4) let tyto členy správní rady:

 

- Pavel Šilhánek, nar. 27.4.1952, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry

 

- Danuše Šilhánková, nar. 5.2.1954, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry

 

- Pavel Šilhánek, nar. 8.3.1976, bytem Na Výsluní 587, 439 81 Kryry

 

Valná hromada volí na funkční období čtyř (4) let statutárního ředitele:

 

- Pavel Šilhánek , nar. 27.4.1952, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry

 
  1. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Šilhánek a syn, a.s. tak, že se podřizují zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

Odůvodnění:

 

Návrhy představenstva společnosti reagují na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Změna formy akcií a přechod na monistický systém struktury akciové společnosti je racionálním opatřením, které odpovídá aktuálním právním předpisům a vůli akcionářů. Komplexní změna stanov pak plně reflektuje pravidla ZOK včetně přechodných ustanovení tohoto zákona.

 

 

 

Příloha:

 

Přílohou tohoto oznámení je návrh úplného nového znění stanov.

 

 

 

 

 

 

 

 Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy akciové společnosti Šilhánek a syn, a.s.

 

 

 

1. Firma a sídlo společnosti

 

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Šilhánek a syn, a.s. (dále jen „společnost“).

 

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Samota 601, Kryry, PSČ 43981.

 

2. Internetová stránka

 

2.1. Na adrese: http://silhanek.cz/ jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

 

3. Předmět podnikání [činnosti]

 

3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:

 

(a) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

 

(b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

(c) Truhlářství, podlahářství 

 

(d) Vodoinstalatérství, topenářství 

 

(e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

(f) Projektová činnost ve výstavbě 

 

4. Výše základního kapitálu a akcie

 

4.1. Základní kapitál společnosti činí 42 000 000,- Kč (čtyřicet dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 40 (čtyřicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých).

 

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

 

4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

 

4.4. Seznam akcionářů vede společnost.

 

4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) je spojeno (10) hlasů.  Celkový počet hlasů ve společnosti je 420 (čtyři sta dvacet). Jeden akcionář a osoby jím ovládané mohou použít dohromady nejvýše 420 hlasů.

 

5. Orgány společnosti

 

5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

 

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

 

(b) správní rada a

 

(c) statutární ředitel.

 

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu pavel@silhanek.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

 

6. Valná hromada

 

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

 

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.

 

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

 

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

 

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

 

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

 

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

 

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

 

(c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

 

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

 

7. Správní rada

 

7.1. Správní rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předsedou správní rady je vždy statutární ředitel.

 

7.2. Délka funkčního období člena správní rady je čtyři (4) roky.

 

7.3. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

 

7.4. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 30 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.

 

7.5. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.

 

7.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

 

7.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

 

7.8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

 

7.9. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.

 

7.10. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

 

8. Statutární ředitel

 

8.1. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada.

 

8.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je čtyři (4) roky.

 

8.3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

 

8.4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

 

8.5. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).

 

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

 

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

 

9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

 

9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje [ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole].

9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688